close
تبلیغات در اینترنت
10 گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی
loading...

دانلود آهنگ جدید موزیک خارجی موزیک ویدیو خارجی جدید

1. 10 گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی را بشناسید - ایسنا 4 نوامبر 2017 نتایج پژوهش محققان کشورمان نشان داد که 10 گیاه دارویی موجود در فلور گیاهی ایران به علت اثرات برجسته و فعالیت ضدالتهابی، افزایش فعالیتهای  2. 10 گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی را بشناسید - سایت پایگاه خبری لقمه: نتایج پژوهش محققان کشورمان نشان داد که 10 گیاه دارویی موجود در فلور گیاهی ایران به علت اثرات برجسته و فعالیت ضدالتهابی، افزایش فعالیت های   3. گیاهان دارویی موثر در التیام زخمهای سوختگی در فلور گیاهی…

10 گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی

پوریا بازدید : 0 چهارشنبه 16 آبان 1397 نظرات ()
1. 10 گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی را بشناسید - ایسنا

4 نوامبر 2017 نتایج پژوهش محققان کشورمان نشان داد که 10 گیاه دارویی موجود در فلور گیاهی ایران به علت اثرات برجسته و فعالیت ضدالتهابی، افزایش فعالیتهای 

2. 10 گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی را بشناسید - سایت

پایگاه خبری لقمه: نتایج پژوهش محققان کشورمان نشان داد که 10 گیاه دارویی موجود در فلور گیاهی ایران به علت اثرات برجسته و فعالیت ضدالتهابی، افزایش فعالیت های  

3. گیاهان دارویی موثر در التیام زخمهای سوختگی در فلور گیاهی ایران

وﺳﻌﺖ. ﺑﺴﯿﺎر. زﯾﺎد. ﭘﻮﺷﺶ. ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﮐﺸﻮر. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﯿﮔ. ﺎﻫﺎن. دارو. ﯾﯽ. ﺑﺮاي. ﺑﻬﺒﻮد. و. درﻣﺎن. ﺿﺎ. ﯾ. ﻌﺎت 10. ﮔﻮﻧﻪ. ﯿﮔ. ﺎﻫ. ﯽ. ﻣﻮﺟﻮد. در. ﻓﻠﻮر. ﯿﮔ. ﺎﻫ. ﯽ. ﯾا. ﺮان. ﺷﺎﻣﻞ. اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ. (Arnebia euchroma). ،. ﭼﺎ ﻫـﺎ. ﯾﯽ. ﻣﺘﻨـﺎوب. ﺑـﻪ. ﺻـﻮرت. ﮐﺸﯿﺪه. و. ﺑﺎرﯾﮏ. دارد . اﯾﻦ. ﮔﯿﺎه. ﺑﻮﻣﯽ. ﺟﻨﻮب. ﺷﺮﻗﯽ. اﯾﺮان. اﺳـﺖ. ﯾـا.

4. اثر گیاهان گل اشرفی، صبرزرد و کرچک بر روند التیام زخمهای پوستی

7 مه 2018 داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان، ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ، ﻻﯾﻪ. ﻫﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻠﻔﯽ. ،. ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ. و. ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻞ. ﻫﺎ. ي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه. ﺑﻪ. ﺷﮑﻞ 10. ،. -7. ].6. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي ﺑﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﻪ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ. ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ روي ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

5. اثرات ترمیمی گیاهان دارویی بومی ایران بر بهبود زخمهای ناشی از بریدگی

ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮاص ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ. ﺑﻮﻣﯽ. اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ اﯾﺮان. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ . 1394. ؛. 22 )1 :(1- 18. درﯾﺎﻓﺖ. : 24/10/. 1393 . 4(. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآورده. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ در. درﻣﺎن اﻧﻮاع زﺧﻢ. ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ. : ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ. ﻫﺎ، ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ. ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه.

6. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ ﺑﺮ اﻟﺘ - مجله دانشگاه علوم پزشکی

1 جولای 2013 ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮔﻴﺎه اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ ﻳﺎ 1. و اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ. % 10. روزاﻧﻪ. 2. ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت. 21. روز ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﻮﺿﻌﻲ. ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ درﺟﻪ. 2. ﻋﻤﻘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ . ﮔﻴﺎه اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ. ﻗﻄﻌﺎت ورﻗﻪ ورﻗﻪ، ﻃﻮﻳﻞ، ﻛﺎﻏﺬي، ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻪ. ﻫﻢ ﺑﻪ.

7. ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ

25 نوامبر 2008 ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان،. اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ. ﻫﺎ، ﻧﺎراﺣﺘﻲ. ﻫﺎي. ﭘﻮﺳﺘﻲ 10 [. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از دﻳﺮﺑﺎز. از ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري.

8. بررسی اثر برگ گیاه هواچوه در روند التیام زخم سوختگی درجه دو در موش

ﺗﻬﺮان. 4. داﻧﺸﺠﻮي رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ،. داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن. *. ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﻮول. : ﻛﺎ. ﺷﺎن، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ. 5 درﻣـﺎن ﺷـﺪه ﺑـﺎ داروﻫـﺎي. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﺣﺎوي ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﻫﻮاﭼﻮه. ،. درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﻫﻮاﭼﻮه. ، . ﺎه ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ا. ﻳ. ﺮان اﺳﺖ .]8[ ]10[. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ. ،. اﻣﺎ. ﻋﻠﻲ رﻏﻢ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺑـﺮگ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه در درﻣـﺎن زﺧـﻢ. ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر،. ﺗﺎﻛﻨﻮن 

9. ۱۰ گیاه دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد - کجارو

31 ژانويه 2016 در ایران ۸۰۰۰ گونهی گیاهی وجود دارد که ۲۳۰۰ نوع آن جز گیاهان دارویی هستند. از این گیاه اغلب به عنوان داروی قطع تب استفاده میشود و در درمان سرماخوردگی مفید است. این گیاه، بومی قسمتهای مرکزی و جنوب اروپا، بالکان و قفقاز و حاوی اسانس اگر در سفر دچار سوختگی شدید حتما برای بهبودی محل سوختگی از این گیاه 

10. خبرگزاری آريا - 10 گياه دارويي بومي ايران براي درمان سوختگي را

4 نوامبر 2017 خبرگزاري آريا - نتايج پژوهش محققان کشورمان نشان داد که 10 گياه دارويي موجود در فلور گياهي ايران به علت اثرات برجسته و فعاليت ضدالتهابي، 

11. ایرنا - تولید پماد گیاهی برای درمان زخم های عفونی و بستر

9 سپتامبر 2016 تهران - ایرنا - محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید پماد سوختگی ساعت: 10:24 باکتری، ضد التهاب و ترمیم کننده زخم ها از جمله خواص این داروی گیاهی بومی است. وی اظهار کرد : درمان انواع سوختگی و زخم ها از دیرباز دغدغه بیماران و اکبرنژاد یادآور شد که گیاه دارویی ابوخلساء ( هواچوبه) از جمله گیاهان سرشار 

12. گیاه معجزه گر و مهمترین خواص درمانی بابونه - بیتوته

مهمترین خواص درمانی بابونه خواص گیاه بابونه خواص دارویی بابونه گیاه بابونه, خواص ورم و قرمزی پوست برطرف کننده زخم های جلدی ترمیم سوختگی تقویت کننده 

13. 10 گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی را بشناسید - خبر از ما

نتایج پژوهش محققان کشورمان نشان داد که ۱۰ گیاه دارویی موجود در فلور گیاهی ایران به علت اثرات برجسته و فعالیت ضدالتهابی، افزایش فعالیتهای آنتیاکسیدانی و 

14. ارزيابي اثر گیاه ترکیبی کندل کوهی و درمنه در ترمیم زخم سوختگی در

در این پایان نامه تاثیر گیاهان دارویی موثر بر ضایعات موضعی بررسی شده و به چگونگی مقالههای مجلههای علمی . دارو و درمان . 10 . 119 . 22 - 27. موضوع: علوم پزشکی > ضایعه ، عوامل مستعدکننده محلی و ضایعات قبلی پوستی ، مورد بررسی قرار گرفتهاند. تحقیقات اثر این مولکول را بر روی درمان زخم و سوختگی های پوستی نشان داده اند.

15. بررسي درمان زخم سوختگي بر مبناي طب سنتي مردمي و شفاهي از طريق

هدف از اين مطالعه تعيين درمان هاي گياهي، حيواني و معدني زخم هاي سوختگي بر مبناي طب سنتي كليد واژه: داروهاي گياهي، زخم سوختگي، طب سنتي ايران، فرآورده طبيعي.

16. VOL 4- NO 1 NUM 10 24.indd - مجله علوم پزشکی نیشابور

گیاهی دارویی و بومی ایران است که ارزش غذایی و دارویی باالیی (Malvaceae) از تیره پنیرکیان Malva sylvestris L پنیرک با اثر درمانی، پنیرک، ترکیبات، طب سنتي، گیاه دارویی عفوني، سرطان، دیابت، آترواسکلروز، گوارشي، سوختگي و عصبي.

17. مطالعه مردم شناختی کاربرد گیاهان دارویی درطب سنتی مطالعه موردی

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ .. ﺿﻤﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑـﺎ ﺁﺗـﺶ ﻣﻔﻴـﺪ .. Page 10 

18. گیاهان دارویی استان لرستان

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در واﺣﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻣﻮر دام اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ. ﻣﺪت. 6. ﺳﺎل ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺎه درﻣﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﮔﺮدﯾﺪ . . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ )10 (. ، ﺗﻨﻮع ﺑﯿـﺸﺘﺮي ﻧـﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺎن. ﻫﺎي زﻧﺠﺎ. ن. 163. )11( ﮔﻮﻧﻪ. ،. ﻫﻤﺪان. 315. ﮔﻮﻧﻪ. )12( ﻟﺮﺳـﺘﺎن در ﻏـﺮب اﯾــﺮان ﺑـﯿﻦ. 46. درﺟــﻪ 

19. بررسی استعمال پودر سنجد تفت داده شده در روغن کنجد - مجله طب مکمل

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺛﺮ داروﯾﯽ آن. ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻔﺖ داده ﺷﺪ. ة. ﺳـﻨﺠﺪ در روﻏـﻦ ﮐﻨﺠـﺪ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن. ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. درﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ه ﺑﻮد. ﻧﺪ. ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻣـﺰﻣﻦ و ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﯽ داروﻫـﺎي ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. در. ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﺐ . ﺳﻨﺘﯽ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ (. ).3. اﯾﺮان ﺑـﻪ )10(. و. اﺛﺮ ﺿﺪ درد. ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻣﯿـﻮه و. داﻧـ. ﮥ آن. 1 Elaeagnus angustifolia. 11(. ،. )12 . درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻣﺤﻠ 

20. داروھﺎى ﮔﯾﺎھﯽ و ﮔﯾﺎھﺎن داروﯾﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺑﯾﻣﺎرى ھﺎى ﭘ

ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻣﻴﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻫﻢ ﺑﺮﺍی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺒﻮﺩی ﻫﺎ ﻭ ﺯﺧﻢ ﻫﺎ ﺑﮑﺎﺭ. ﻣﻴﺮﻭﺩ . •. Aloe vera ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻨﺒﻊ. ﺭﺯﻳﻦ ﻭ ﮔﻮﻡ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﺳﻴﺎ ﻭﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺯﺧﻢ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ Page 10 ﮔﻴﺎﻩ ﺳﺪﺭ. (. ﮐُﻨﺎﺭ. ) •. ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ. •. ﺑﺮگ ﻫﺎ. : ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻣﻮﻫﺎ ﻭ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎ. ❖.

21. گیاهی های درمان سنتی با داروهای غیر بررسی شیوه

میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران. بررسی شیوه. های درمان سنتی با داروهای غیر. گیاهی. )مطالعه موردی گناباد، تربت جام، . درمان و تجویز توسط مردم بومی است یا توسط درمانگران بومی صورت. می . Page 10 .. خوردن یا سوختگی پیش آید و کهنه.

22. درمان خانگي سوختگي ها - برترینها

15 ژانويه 2018 به اين ترتيب براي كاهش سوزش و درمان بهتر محل سوختگي ميتوانيد با اين داروي گياهي نيز به دليل داشتن خاصيت آنتي باكتريال ميتواند در درمان 

23. شناسایی و مصارف سنتی برخی از گیاهان دارویی در بخش جعفرآباد

17 مه 2018 واژههای کلیدی: گیاهشناسی بومی، طب سنتی، گیاهان دارویی، قم، ایران در سالهای اخیر نیز مطالعات متعددی در مناطق مختلف ایران صورت گرفته است (10–6). . گل راعی, چندساله, ضدافسردگی- درمان سوختگی- ضدالتهاب- ترش کردن- سردرد 

24. تولید محلول گیاهی جهت درمان زخم پای دیابتی - فن بازار ملی ایران

تولید فرآورده گیاهی آنتی باکتریال ، ترمیم کننده، بهبود دهنده برای درمان زخم و عفونت euchroma بومی ایران به همراه روغن های طبیعی ترکیبی برای درمان سوختگی تولید 2 گرم فیتواسترول در یک ماه، کلسترول LDL را به میزان 10 درصد کاهش می دهد.

25. داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ يﻪ ﻧﺎﻣ ﻓﺼﻞ - Journal of Herbal Drugs

اﯾﺮان. ؛ .2. ﻋﻀﻮ. ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮﻣﺎن. ،. ﮐﺮﻣﺎن. ، اﯾﺮان ﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم. ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي. ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣ ي. ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و. اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎ اﺳﺖ . ﻏﻨﯽ ﺑﻮدن ﻓﻠﻮر. ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﮐﺸﻮر اﯾﺮا . ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه ،ﻻﻏﺮي. زﯾﺮه. ي ﺳﯿﺎه. زﯾﺮه. ي ﺳﯿﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ. Apiaceae. Bunium persicum. 10 درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ،.

26. اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی جنوب غربی کوه مند - طب جنوب

ای از گياهان دارويي در منطق. ة. جنوب غربي کوه مند وجود. دارد که هر چند همان کاربردهای درماني که در. طب سنتي ايران رايج است از آنها انجام مي. شود ولي مردم اين منطقه شماری از  

27. تاثیر گیاه غازیاقی (Falcaria vulgaris) در ترمیم زخم پوستی و پاسخ

غازیاقی از خانواده چتریان بوده و بهعنوان سبزی در برخی مناطق ایران کاربرد دارد. استفاده از گیاه پاغازه در غلظت 10 درصد بیشترین تاثیر (05/0 >p) را در دارویی، محققین بهدنبال جایگزینی آن با مواد طبیعی از جمله گیاهان دارویی بومی میباشند. مصرف گسترده ترکیبات طبیعی و گیاهی در درمان بیماریهای انسان موجب گردید تا 

28. روزنامه خراسان

شناسایی 10گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی ایسنا-نتایج پژوهش محققان کشورمان نشان داد که 10 گیاه دارویی ایران به علت فعالیت ضدالتهابی، افزایش 

29. آویشن - ایران نما - درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران

گیاهان دارویی آن دسته از گیاهانی را شامل می شود که به دلیل ترکیبات مختلف . جوشانده گلهای آقطی سیاه را روی سوختگی ها بگذارید وکمپرس کنید. سرکه آقطی سیاه : 20 - 10 گرم برگهای خشک شده این درختچه را در یک لیتر سرکه ریخته وبه مدت دو .. از مطالعات قومی و بومی این گیاه در منطقه ها، این گیاه برای درمان سرماخوردگی، درمان تب و 

30. 10 گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی - روجانیوز

4 نوامبر 2017 سلامت نیوز:نتایج پژوهش محققان کشورمان نشان داد که 10 گیاه دارویی موجود در فلور گیاهی ایران به علت اثرات برجسته و فعالیت ضدالتهابی، افزایش 

31. سامانه اطلاعات پژوهشی ایران - سامانه اطلاعات نشریات پزشکی کشور

از انواع میگرن گرفته تا سوءهاضمه، درمان جوش و سوختگی استفاده میشود. هدف از این پژوهش، بررسی گیاه صبر زرد (آلووورا)، از جمله گیاهان دارویی جزیره شده و اطلاعات گوناگون گیاه شامل؛ خصوصیات گیاه، کاربردهای آن، نحوه درمان محلی و نشانی اینترنتی, http://www.jiitm.ir/browse.php?a_code=A-10-1-293&slc_lang=fa&sid= fa.

32. ساخت داروی پماد سوختگی از گیاه محلی عسلک/ درمانی برای زخمهای

ساخت داروی پماد سوختگی از گیاه محلی عسلک/ درمانی برای زخمهای بیماران دیابتی ساعت: 10:22 منتشر شده در مورخ: 1394/05/10 شناسه خبر: 374514 تولید شده فرم نیمه جامد دارویی است و از گیاهی که در طب سنتی ایرانی به نام عامیانه عسلک یا گل 

33. بررسی اثر عصاره گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر سلول های

16 آوريل 2009 داروﻫﺎي. ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. و. ﻧﻘﺶ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ. ﻫﺎ. در ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ. ،. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺼﺎره درﺻﺪ 10. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺪود. 100000. ﺳﻠﻮل ﺑﻮد. ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌـﺪدي از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ،. Original اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫـﺎن. داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ زﻣﺎن اﺳـﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان. اﺳﺖ.

34. گیاهان دارویی - درین گلاب

گیاهان دارویی. در طب سنتی ایران نیز مصرف جوشانده عناب برای درمان سرفه، سرماخوردگی و آنفلوانزا و روش استفاده: یک قاشق غذاخوری ریشهی گزنه را با یک فنجان آب جوش به مدت 10 .. وقتی قسمتی از بدن دچار سوختگی می شود، به اسطوخودوس فکر کنید. . این گیاه، بومی ایران و هندوستان است و در کشورهای هم جوار نیز کشت میشود و از 

35. Sheet1 - وزارت بهداشت

الف)تولید داروی گیاهی MA690 جهت درمان ترومبوسیتوپنی ب) تولید داروی MA589 جهت 57, 53, قصر فرآور دارو, دارویی, 1392/11/10, 18076, با توجه به اینکه سوختگی ها و .. 216, 212, موسسه ایمن تشخیص خراسان جنوبی, تولید آلرژنهای بومی ایران.

36. آشنایی با دنیای اعجازآور گیاهان دارویی (+عکس) - عصرایران

انسانها هزاران سال است که از خواص گیاهان دارویی آگاهند و از آنها برای درمان بیماریها استفاده میکنند. در ایران باستان این گیاه با نام ژنگویر نیز شناخته شده بود.

37. ۱۰ گیاه برای مقابله با قارچ پوستی و کپک - بامیلو بلاگ

6 آوريل 2015 در این مقاله با 10 گیاه آشنا میشوید که خواص دارویی دارند. نتایج تحقیقات نشان میدهد که روغن برگ این گیاه در درمان کچلی (نوعی عفونت قارچی)، 

38. متن کامل (PDF) - مجله میکروب شناسی پزشکی ایران

21 مه 2016 Iran J Med Microbiol: Volume 10, Number 1 (March-April) IJMM 1395; 10(1): 82 -87. زخم سوختگي محل مناسبي براي بروز عفونت هاي مقاوم به درمان مي باشد و باکتری سودوموناس زمینه و هدف: با توجه به نتایج بدست آمده از گونه های گیاهی و درمان زخم. سوختگی گیاهــان طبیعــی و بومــی غــرب ایــران مــی باشــد )6(.

39. نقش دانش بومی زنان درمانگر روستایی در درمان بیماریهای - مقالات دانشگاهی

2014-10-15 نقش و اهمیت گیاهان دارویی و دانش بومی گیاهان دارویی طب سنتی بر کسی پوشیده نیست. هدف این تحقیق آزمون کارایی و اثربخشی دو روش استفاده از گیاهان دارویی و داروهای شیمیایی در درمان یک بیماری خاص (سوختگی پوستی) از نگاه بیماران ايران، مشهد، ميدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد; تلفن:38803000 051; كدپستي: 

40. بازسازي تك استخواني ساعد در اولنار ديس مليا - مجله پزشکی ارومیه

29 نوامبر 2007 ﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻃﺐ ﻛﻬﻦ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ. ﻫـﺎ ﺑـ. ﻪ. ﻃـﻮﺭ ﻋـﺎﻡ ﻭ ﺯﺧـﻢ. ﻫـﺎ ﻭ. ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ. ﻫﺎ ﺑ. ﻪ. ﻃﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﻣﻮﺭﺩ .. 10 salicylic acid. 11. Achillea sintenisii. 12. Candida krusei. 13. Eucalyptol . Moerman D. Native American ethnobotany. Oregon: Conferta from Iran.

41. خبرنامة ویژه روز دوم دومین جشنواره و نمایشگاه ملی - ستاد گیاهان دارویی

دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران. روز دوم مربوط به بهداشت و درمان بگشاید. کشورهای توسعه یافتة جهان که برخوردار از اقتصادی قدرتمند و پویا هستند، می کوشند تا دانش خود را بومی کنند. .. تــا پنجشــنبه 10 مهرمــاه دایــر خواهــد بــود. ســنتی اســت و در خصــوص ســوختگی های درجــه یــک.

42. کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی

(همه روزه صبح ها 10-14 و عصر 17-20 بجز ایام تعطیل) داروهای گیاهی برای دیابت مصرف چند اما باید بدانید که دارچین خواص درمانی فوق العاده ای نیز دارد. این گیاه بومی ایران بوده و در نواحی جنوبی کشور و مناطقی مانند جنوب استان خراسان یافت می شود. از آلوئه ورا بیشتر در بهبود وضعیت پوست و تسکین سوختگی استفاده می شود.

43. ﻮﯾﻞ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﭼ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﻧﻘﺮه ذرات ﻧﺎﻧﻮ - فصلنامه دانشگاه علوم

5 آگوست 2018 Malva neglecta. 10[. ] ، ﺷﺒﺪر اﯾﺮاﻧﯽ. 11[. ] و ﺑﺴﯿﺎري از دﯾﮕﺮ. ﮔﯿﺎﻫﺎن. اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. ﻧﺎﻧﻮ. ذرات. ﻧﻘﺮه در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﺑ. ﺮاي. درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﯽ، ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎي ﻓﻠﺰي، اﺻﻼح و. ﺗﺼﻔﯿﻪ آب، ﮔﻨﺪزدا و ﻣﻮاد اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﮐﻪ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان و. ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﺳﺖ از دﯾﺮﺑﺎز. ﺑﻪ. ﺻﻮرت.

44. اثر عصاره پوست ساقه درختچه گز گونه ی راموسیسیما بر ایزوله های

اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺪﯾﻢ از ﻋﺼﺎره اﯾﻦ درﺧﺘﭽﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن زﺧﻤﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ. ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﮐﻬﻦ داروﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ. ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ زﺧﻤ. ﻬﺎ. ي. ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ. اﺳﺖ. و. ﺑﺎﻋﺚ. اﯾﺠﺎد. ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻫﺎي. ﺷﺪﯾﺪي. ﻣﯽ. ﺷﻮد (. 10. 9و. ). ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت. ﻋﻤﺪه درﻣﺎن ﮔﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽ راﻣﻮﺳﯿﺴﯿﻤﺎ روي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس. آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا اﻧﺠﺎم  

45. شرق استان خوزستان گیاهان دارویی شمال اتنوبوتانی - اکوفیتوشیمی

13 دسامبر 2014 چكیده. هدف از این تحقیق،. بررسی. و پژوهش در مورد اتنوبوتانی گیاهان دارویی مردمان بومی. مناطق. شمال شرقی. اس. تان. خوزستان می. باشد. با استفاده از 

46. اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - Symposia.ir

بومی سازی یک نوع قارچ اسکلروتیوم دار دارویی وحشی Lignosus rhinocerotis ( Cooke)Ryvarden · فعالیت ضد قارچی بررسی ضرورت کشت و توسعه گیاهان دارویی صنعتی در ایران بررسی خواص درمانی کلپوره (مریم نخودی) و اورس (سرو کوهی) در طب سنتی . کاربرد عسل در درمان سوختگی . مروری بر 10 گیاه دارویی موثر در درمان آکنه.

47. فصلی از یک فصلنامه - رازی

متنهر آن به شرح فوق مقاله ای با عنوان اثرها و کاربردهای درمانی حنا در طب سنتی و طب. پدیده از این ۵- رفع خارش و بیماریهای ناخن و درمان. سوختگی. ۶- حفاظت از کبد عليه سمومی مانند حنا گیاهی سنتی و قدیمی است که بسیاری (C10H603) (شكل محل کاشت این گیاه در ایران، در کرمان. و سیستان و بلوچستان است که بومی شده است.

48. 10 گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی را بشناسید - ایسنا

4 نوامبر 2017 نتایج پژوهش محققان کشورمان نشان داد که 10 گیاه دارویی موجود در فلور گیاهی ایران به علت اثرات برجسته و فعالیت ضدالتهابی، افزایش فعالیت‌های 

49. 10 گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی - درمان - مراقبت - سلامت

4 نوامبر 2017 نتایج پژوهش محققان کشورمان نشان داد که 10 گیاه دارویی موجود در فلور گیاهی ایران به علت اثرات برجسته و فعالیت ضدالتهابی، افزایش فعالیت‌های 

50. گیاهان دارویی موثر در التیام زخم‌های سوختگی در فلور گیاهی ایران

وﺳﻌﺖ. ﺑﺴﯿﺎر. زﯾﺎد. ﭘﻮﺷﺶ. ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﮐﺸﻮر. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﯿﮔ. ﺎﻫﺎن. دارو. ﯾﯽ. ﺑﺮاي. ﺑﻬﺒﻮد. و. درﻣﺎن. ﺿﺎ. ﯾ. ﻌﺎت 10. ﮔﻮﻧﻪ. ﯿﮔ. ﺎﻫ. ﯽ. ﻣﻮﺟﻮد. در. ﻓﻠﻮر. ﯿﮔ. ﺎﻫ. ﯽ. ﯾا. ﺮان. ﺷﺎﻣﻞ. اﺑﻮﺧﻠﺴﺎ. (Arnebia euchroma). ،. ﭼﺎ ﻫـﺎ. ﯾﯽ. ﻣﺘﻨـﺎوب. ﺑـﻪ. ﺻـﻮرت. ﮐﺸﯿﺪه. و. ﺑﺎرﯾﮏ. دارد . اﯾﻦ. ﮔﯿﺎه. ﺑﻮﻣﯽ. ﺟﻨﻮب. ﺷﺮﻗﯽ. اﯾﺮان. اﺳـﺖ. ﯾـا.

51. درمان‌های خانگی سوختگی برای زبان و گلو - باشگاه خبرنگاران

9 دسامبر 2017 بیشتر بخوانید: 10 گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی را برای درمان سوختگی گلو باید فورا اقدام شود، زیرا بافت گلو به سرعت ورم 

52. درمان جراحات سوختگی با گیاه آلوئه ورا - باشگاه خبرنگاران

6 ژوئن 2017 وی ادامه داد: هدف این پژوهش استفاده از عصاره‌های گیاهی به جای مواد شیمیایی است که استفاده از گیاهان دارویی با قابلیت کشت فراوان در ایران، نه تن‌ها 

53. سوختگی - علائم سوختگی - درمان سوختگی - انواع سوختگی فوریت های

در مواجهه با سوختگی این موارد را رعایت کنید و فواید سیب زمینی در درمان زخم ها و 10 گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی 10 گیاه دارویی بومی ایران برای درمان 

54. ۱۰ گیاه دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد - کجارو

31 ژانويه 2016 در ایران ۸۰۰۰ گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی گیاهی وجود دارد که ۲۳۰۰ نوع آن جز گیاهان دارویی هستند. از این گیاه اغلب به عنوان داروی قطع تب استفاده می‌شود و در درمان سرماخوردگی مفید است. این گیاه، بومی قسمت‌های مرکزی و جنوب اروپا، بالکان و قفقاز و حاوی اسانس اگر در سفر دچار سوختگی شدید حتما برای بهبودی محل سوختگی از این گیاه 

55. اثرات ترمیمی گیاهان دارویی بومی ایران بر بهبود زخم‌های ناشی از بریدگی

ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮاص ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ. ﺑﻮﻣﯽ. اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ اﯾﺮان. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ . 1394. ؛. 22 )1 :(1- 18. درﯾﺎﻓﺖ. : 24/10/. 1393 . 4(. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآورده. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ در. درﻣﺎن اﻧﻮاع زﺧﻢ. ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ. : ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ. ﻫﺎ، ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ. ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه.

56. ایرنا - تولید پماد گیاهی برای درمان زخم های عفونی و بستر

9 سپتامبر 2016 تهران - ایرنا - محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید پماد سوختگی ساعت: 10:24 باکتری، ضد التهاب و ترمیم کننده زخم ها از جمله خواص این داروی گیاهی بومی است. وی اظهار کرد : درمان انواع سوختگی و زخم ها از دیرباز دغدغه بیماران و اکبرنژاد یادآور شد که گیاه دارویی ابوخلساء ( هواچوبه) از جمله گیاهان سرشار 

57. خرفه پرپهن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پَرپَهَن (پرپین) (نام علمی: Portulaca oleracea) گیاهی است از سرده خُرفِه یک‌ساله با در ایران معمولاً پرپهن را می‌کارند، ولی نوع وحشی‌اش نیز در مناطق شمالی ایران، در اطراف است که در مسیل و وادی‌ها و رودخانه‌ها و جاهای نمناک بیجا می‌روید و اختصاص به محلی ندارد شیرهٔ گیاه یا له شده آن برای تحلیل ورم و تومور و التیام زخم‌های شدید سوختگی،  

58. تاثیر گیاه غازیاقی (Falcaria vulgaris) در ترمیم زخم پوستی و پاسخ

غازیاقی از خانواده چتریان بوده و بهعنوان سبزی در برخی مناطق ایران کاربرد دارد. استفاده از گیاه پاغازه در غلظت 10 درصد بیشترین تاثیر (05/0 >p) را در دارویی، محققین بهدنبال جایگزینی آن با مواد طبیعی از جمله گیاهان دارویی بومی میباشند. مصرف گسترده ترکیبات طبیعی و گیاهی در درمان بیماریهای انسان موجب گردید تا 

59. بررسی استعمال پودر سنجد تفت داده شده در روغن کنجد بر بهبودی

داﺧﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ،. ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ. آل ﺟﻠﯿﻞ. آق ﻗﻼ، ﺗﺎﺑﻊ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺮان. ،. ﮔﺮﮔﺎن . .3. دﮐﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري،. داﻧﺸﯿﺎر، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺛﺮ داروﯾﯽ آن ﺗﻔﺖ داده ﺷﺪ. ة. ﺳـﻨﺠﺪ در روﻏـﻦ ﮐﻨﺠـﺪ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن. ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. درﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ه ﺑﻮد. ﻧﺪ. ﺟﻤﻊ . )10(. و. اﺛﺮ ﺿﺪ درد. ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻣﯿـﻮه و. داﻧـ. ﮥ آن. 1 Elaeagnus angustifolia. 11(. ،. )12 . درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻣﺤﻠـﯽ ﺗـﺮﮐﻤﻦ.

60. داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ يﻪ ﻧﺎﻣ ﻓﺼﻞ - Journal of Herbal Drugs

ﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم. ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي. ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣ. ﻨﺎ. ﻃﻖ ﮐﺸﻮر و ﺗﻔﺎوت در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﺳﺖ . ﮐﺸﻮر. اﯾﺮان داراي ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. اي ﻃﻮﻻﻧﯽ. در زﻣﯿﻨﻪ. ي. ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و. اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در . ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه،ﻻﻏﺮي. زﯾﺮه. ي ﺳﯿﺎه. زﯾﺮه. ي ﺳﯿﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ. Apiaceae. Bunium persicum. 10. ﺑﺮگ. ﻫﺎ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ. ﻫﺎي درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ،. درﻣﺎن ﻧﻘﺮس ، ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ.

61. بررسی اثر عصاره هیدروا لکلی سر شاخه هوایی گیاه کلپوره برویژه گی

به زخم های گروه تجربی عصاره اثر عصاره هیدروا لکلی سر شاخه هوایی گیاه 1ـ پژوهشگر، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه بین الملل، توجه خاص به استفاده از گیاهان دارویی برای درمان نموده اند )8(. )10( در بررسیهای انجام شده بر روی گیاه کلپوره مشخص . Bal )کلپوره( و کندر در بهبود زخم سوختگی درجه 2 در موش.

62. اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی جنوب غربی کوه مند - طب جنوب

ای از گياهان دارويي در منطق. ة. جنوب غربي کوه مند وجود. دارد که هر چند همان کاربردهای درماني که در. طب سنتي ايران رايج است از آنها انجام مي. شود ولي مردم اين منطقه شماری از  

63. VOL 4- NO 1 NUM 10 24.indd - مجله علوم پزشکی نیشابور

گیاهی دارویی و بومی ایران است که ارزش غذایی و دارویی باالیی (Malvaceae) از تیره دارویی پنیرک ارائه شده بود، با استفاده از کلید واژه های پنیرک، اثر درمانی و گیاه دارویی بررسی عفوني، سرطان، دیابت، آترواسکلروز، گوارشي، سوختگي و عصبي.

64. ۱۰ گیاه برای مقابله با قارچ پوستی و کپک - بامیلو بلاگ

6 آوريل 2015 در این مقاله با 10 گیاه آشنا می‌شوید که خواص دارویی دارند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که روغن برگ این گیاه در درمان کچلی (نوعی عفونت قارچی)، 

65. آویشن - ایران نما - درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران

گیاهان دارویی آن دسته از گیاهانی را شامل می شود که به دلیل ترکیبات مختلف . جوشانده گلهای آقطی سیاه را روی سوختگی ها بگذارید وکمپرس کنید. سرکه آقطی سیاه : 20 - 10 گرم برگهای خشک شده این درختچه را در یک لیتر سرکه ریخته وبه مدت دو .. از مطالعات قومی و بومی این گیاه در منطقه ها، این گیاه برای درمان سرماخوردگی، درمان تب و 

66. اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - Symposia.ir

بومی سازی یک نوع قارچ اسکلروتیوم دار دارویی وحشی Lignosus rhinocerotis ( Cooke)Ryvarden · فعالیت ضد قارچی بررسی ضرورت کشت و توسعه گیاهان دارویی صنعتی در ایران بررسی خواص درمانی کلپوره (مریم نخودی) و اورس (سرو کوهی) در طب سنتی . کاربرد عسل در درمان سوختگی . مروری بر 10 گیاه دارویی موثر در درمان آکنه.

67. شگفتیهای درمان با گیاهان دارویی - مرکز اطلاع رسانی غدیر

در این قسمت سعی شده مقادیر مصرف گیاهان دارویی برای درمان بیماریها به شکلی نه کاملا و همچنین احیاء هر چه بیشتر گیاه درمانی در کشور عزیزمان ایران برداشته باشم . . جهت درمان زکام بویژه در افراد بلغمی مزاج 10 گرم آویشن را با 10 گرم بابونه، 10 .. 1 - درمان سوختگی با پیاز: استفاده از پماد در درمان سریع سوختگی پوست مفید است.

68. راعی

ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ. –. ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﮔﻞ راﻋﻲ. ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﺗﺪوﻳﻦ. : ﻣﻬﺪي ﻋﻤﺎد، دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺒﺮز. ﻏﻴﺒﻲ، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ رﺳﻮﻟﻲ، رﺳﻮل . ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ. ،. در ﻧﻘﺎط ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻔ. ﻬﺎ. ن ﻫﻢ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻨﺸﺄ. ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ. ﺑﻮﻣﻲ 10. ﺟﻨﺲ و ﺣﺪود. 260. ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ. 200. ﮔﻮﻧﻪ آن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ. ﺟﻨﺲ ﮔﻞ راﻋﻲ. (. ﻫﻴﭙﺮﻳﻜﻮم. ) ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ . ﺟﻨﺲ .. دارو. ﻫﺎ. ي ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫـﺪف از. اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻣﺎن 

69. کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی

(همه روزه صبح ها 10-14 و عصر 17-20 بجز ایام تعطیل) داروهای گیاهی برای دیابت مصرف چند اما باید بدانید که دارچین خواص درمانی فوق العاده ای نیز دارد. این گیاه بومی ‌ایران بوده و در نواحی جنوبی کشور و مناطقی مانند جنوب استان خراسان یافت می ‌شود. از آلوئه ورا بیشتر در بهبود وضعیت پوست و تسکین سوختگی استفاده می شود.

70. مواردی که هنگام سوختگی درجه یک باید رعایت کنید - خبرگزاری میزان

تاریخ انتشار: 20:45 - 10 آبان 1396 - 2017 November 01 توجه به نکات ساده زیر می‌تواند به درمان موثرتر سوختگی درجه یک کمک کند: - بلافاصله محل زخم را با آب سرد شستشو داده یا کمپرس آب سرد را ۱۰ گیاه دارویی بومی ایران برای درمان سوختگی.

71. شرق استان خوزستان گیاهان دارویی شمال اتنوبوتانی - اکوفیتوشیمی

13 دسامبر 2014 چكیده. هدف از این تحقیق،. بررسی. و پژوهش در مورد اتنوبوتانی گیاهان دارویی مردمان بومی. مناطق. شمال شرقی. اس. تان. خوزستان می. باشد. با استفاده از 

72. پنیرک؛ ضددرد، ضدالتهاب و ضدعفونی کننده - تبیان

27 آوريل 2011 گل های پنیرک بیش از 10 درصد موسیلاژ دارند. 1- گیاه پنیرک موجود در ایران(Malva neglecta)، از نظر خواص دارویی مشابه با پنیرک موجود در نقاط دیگر دنیا است. محل جوش را تسکین می ‌دهد و به صورت کمپرس یا لوسیون در درمان سوختگی‌ ها موثر است. . منطقه ما غذای محلی با پنیرک درست میکنن {دستور پختش پنیرک 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 137
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 23
 • باردید دیروز : 3
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 35
 • بازدید ماه : 58
 • بازدید سال : 58
 • بازدید کلی : 284